نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36
بلبرینگ خطی فلنج دار
بستن

بلبرینگ خطی فلنچ دار مدل LMK8UU

28,000 تومان
بلبرینگ خطی فلنچ دار مدل LMK8UU یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف صنعتی دارای حرکت خطی از جمله دستگاه های سی ان سی و پرینتر سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. در بلبرینگ های مدل LMK سطح مقطع فلنچ به صورت مربعی است. قطر داخلی بلبرینگ های خطی مدل LMK8UU برابر 8 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم با قطر 8 میلیمتر است. این نوع بلبرینگ های خطی به عنوان بلبرینگهای طول بلند نیز در بازار ارائه می شوند.
بلبرینگ خطی فلنج دار
بستن

بلبرینگ خطی فلنچ دار طول بلند مدل LMK8LUU

48,000 تومان
بلبرینگ خطی فلنچ دار مدل LMK8LUU یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف صنعتی دارای حرکت خطی از جمله دستگاه های سی ان سی و پرینتر سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. در بلبرینگ های مدل LMK سطح مقطع فلنج به صورت مربعی است. قطر داخلی بلبرینگ های خطی مدل LMK8LUU برابر 8 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم با قطر 8 میلیمتر است. این نوع بلبرینگ های خطی به عنوان بلبرینگهای طول بلند نیز در بازار ارائه می شوند.
بلبرینگ خطی بلوکی
بستن

بلبرینگ خطی بلوکی مدل SC8LUU

78,000 تومان
بلبرینگ خطی بلوکی مدل SC8LUU یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های دارای حرکت خطی ست که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه استستفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطکاک و لقی می گردد. .قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بلوکی 8 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 8 است.
بلبرینگ خطی بلوکی
بستن

بلبرینگ خطی بلوکی مدل SC8UU

43,000 تومان
بلبرینگ خطی بلوکی مدل SC8UU  یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های دارای حرکت خطی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. استفاده از این نوع بلبرینگ باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطکاک و لقی می گردد.قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بلوکی 8 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 8 است.
بلبرینگ خطی فلنچ دار نمره 12
بستن

بلبرینگ خطی فلنچ دار نمره 12 مدل LMF12LUU

56,000 تومان

بلبرینگ خطی فلنچ دار نمره 12 مدل LMF12LUU  یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. این نوع بلبرینگها در حقیقت همان بلبرینگ خطی کوتاه هستند که دارای فلنچ است و شکل فلنچ در مدل LMF به صورت دایره ای است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 12 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 12 است. طول بلبرینگ خطی مدل LMF12LUU بلندتر از بلبرینگ خطی مدل LMF12UU است.

بلبرینگ خطی فلنچ دار
بستن

بلبرینگ خطی فلنچ دار نمره 16 مدل LMF16LUU

86,000 تومان
بلبرینگ خطی فلنچ دار نمره 16 مدل LMF16LUU  یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. این نوع بلبرینگها در حقیقت همان بلبرینگ خطی کوتاه هستند که دارای فلنچ است و شکل فلنچ در مدل LMF به صورت دایره ای است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 16 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 16 است. طول بلبرینگ خطی مدل LMF16LUU بلندتر از بلبرینگ خطی مدل LMF16UU است.
بلبرینگ خطی فلنچ دار
بستن

بلبرینگ خطی فلنچ دار مدل LMF16UU

59,500 تومان
بلبرینگ خطی فلچ دار مدل LMF16UU و یا کوتاه نمره 16 یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. این نوع بلبرینگها در حقیقت همان بلبرینگ خطی کوتاه هستند که دارای فلنچ است و شکل فلنچ در مدل LMF به صورت دایره ای است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 16 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 16 است.
بلبرینگ خطی فلنچ دار
بستن

بلبرینگ خطی فلنچ دار مدل LMF12UU

48,500 تومان
بلبرینگ خطی فلچ دار مدل LMF12UU یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. این نوع بلبرینگها در حقیقت همان بلبرینگ خطی کوتاه هستند که دارای فلنچ است و شکل فلنچ در مدل LMF به صورت دایره ای است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 12 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 12 است.
بستن

بلبرینگ خطی بلوکی مدل SC16UU

76,500 تومان
بلبرینگ خطی بلوکی مدل SC16UU یکی از قطعات کاربردی در دستگاه های مختلف دارای حرکت خطی از جمله پرینترهای سه بعدی است که وظیفه آن کنترل حرکت خطی در یک راستا بر روی شفت مربوطه است. استفاده از این نوع بلبرینگ خطی باعث افزایش دقت حرکتی و کاهش اصطحکاک و لقی می گردد. قطر داخلی این بلبرینگ های خطی بوکی 16 میلیمتر و مخصوص شفتهای هارد و هاردکروم نمره 16 است.