نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

پیچ چهار سو سر تخت شماره 5 (M5) طول 60 میلیمتر – بسته 5 تایی

900 تومان

پیچ آلن شماره 5 (M5) طول 50 میلیمتر – بسته 10 تایی

8,250 تومان

پیچ آلن شماره 5 (M5) طول 40 میلیمتر – بسته 10 تایی

6,750 تومان

پیچ آلن شماره 5 (M5) طول 30 میلیمتر – بسته 10 تایی

10,500 تومان

پیچ آلن سر عدسی و یا کله قارچی شماره 5 (M5) طول 25 میلیمتر – بسته 10 تایی

6,750 تومان

پیچ آلن شماره 5 (M5) طول 25 میلیمتر – بسته 20 تایی

9,600 تومان

پیچ آلن سر عدسی و یا کله قارچی شماره 5 (M5) طول 20 میلیمتر – بسته 10 تایی

4,800 تومان

پیچ آلن شماره 5 (M5) طول 20 میلیمتر – بسته 20 تایی

9,000 تومان

پیچ آلن سر عدسی و یا کله قارچی شماره 5 (M5) طول 15 میلیمتر – بسته 10 تایی

4,200 تومان